Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Wed Jun 08, 2011 6:35 am
ninja_kun
ninja_kun

CHỦ TỊCH HĐQT

_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶
___________¶¶_____¶¶_____¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶___________________________¶¶
__¶¶¶___¶¶__¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶
__¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶
__¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶____¶
_____¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �¶¶¶_
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �¶_
_____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶___ __¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__
__¶¶¶_____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

---*NAR**NAR*-----*NAR*
---*NAR**NAR*-----*NAR*
---*NAR*-*NAR*----*NAR*
---*NAR*--*NAR*---*NAR*
---*NAR*---*NAR*--*NAR*
---*NAR*----*NAR*-*NAR*
---*NAR*-----*NAR*-*NAR*
---*NAR*------*NAR**NAR*

----------*UTO**UTO*
---------*UTO*---*UTO*
--------*UTO*-----*UTO*
-------*UTO--------*UTO*
------*UTO***UTO***UTO*
-----*UTO*-----------*UTO*
----*UTO*-------------*UTO*
---*UTO*---------------*UTO*

------*NAR**NAR**NAR*
------*NAR*----------*NAR*
------*NAR*-----------*NAR*
------*NAR*-----------*NAR*
------*NAR**NAR**NAR*
------*NAR*-------*NAR*
------*NAR*--------*NAR*
------*NAR*---------*NAR*
------*NAR*----------*NAR*

---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
----*UTO*---------*UTO*
------*UTO*-----*UTO*
--------*UTO*--*UTO*
------------*UTO*

**NAR**NAR**NAR**NAR**NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*

-------------*UTO**UTO*
---------*UTO**UTO**UTO*
--------*UTO*-----------*UTO*
-------*UTO*-------------*UTO*
------*UTO*---------------*UTO*
-----*UTO*-----------------*UTO*
------*UTO*---------------*UTO*
-------*UTO*-------------*UTO*
--------*UTO*-----------*UTO*
---------*UTO**UTO**UTO*
------------*-UTO**UTO*

__________§§§§__________
_________§§__§§_________
________§§____§§________
________§§§§§§§§________
________§§____§§________
________§§____§§________
________________________
________§§ ___§§________
________§§__§§__________
________§§§§§___________
________§§__§§__________
________§§___§§_________
________________________
__________§§§§__________
_________§§__§§_________
________§§____§§________
________§§§§§§§§________
________§§____§§________
________§§____§§________
________________________
________§§§§§§§§________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
________________________
________§§§§§§§§________
_______§§_______________
_______§§_______________
________§§§§§§§§________
_______________§§_______
_______________§§_______
________§§§§§§§§________
________________________
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
_________§§§§§§§________
________________________
________§§ ___§§________
________§§__§§__________
________§§§§§___________
________§§__§§__________
________§§___§§_________
________________________
_________§§§§§§_________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
_________§§§§§§_________

______________________$__________$$___
______________________$$________$$$______$__
_________$____________$$$_______$$$_____$$__
__________$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$__
____$_______$$$____$___$$$$___$$$$____$$$____$__
_____$$$____$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$__
_______$$$___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$_
_______$$$$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$_ _
________$$$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$_
_________$$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$__
____$$$$__$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$__
___$___$$$$_$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$_
__________$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$__
___________$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$__
_______________$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$_
____________________$_$$$$__$$$$__$$$$_
_________________________$$_$$$_$$$__
___________________________$$$$$$__
_________________________$$$$$$$$$$__
________________________$$$$$$$$$$$$__
_______________________$$$$$$$$$$$$$__
______________________$$$$$$$$$$$$$$$__
_____________________$$$$$$$$$$$_$$$$__
____________________$$$$$$$$$$$_$$$$$_
_____________$_____$$$$$_$_$$$_$$$$$$__
_____________$$____$$$$_$$_$$$__$$$$_$__
______________$$__$$$$_$$_$$$$______$$$__
_______________$$_$$$$_$$_$$$$_______$$$__
_______________$$$_$$_$$$_$$$$$______$$$$__
________________$$$__$$$_$__$$$$__
________________$$$$$$$$_____$$$___
________________$O$O$$$______$$$___
______________$_$$$$$$_______$$$___
____________$$$_$@$$_______$$$$___

´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´$´´´ ´´´$´´´´´´´´´´$
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´$$´´´ ´´´$$´´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´$$$´´� �´´$$$´´´´´$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´$$$$´´´´ $$$$´´´$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$´´´´$$ $$´´$$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´$$$$� �$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$$$$ $$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$ $$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ $
´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´$$$$$$$´ ´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´$$$$$´$$$$� �´´´$$$
´´´´´´´´´´/$$´´´´$$$/$´$´$$$$$$$$$$
´´´´´´´´´´/$$$´$$$$/$$$$$$$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´/$$$$$$$/$$$$$´´$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´//$$$$$$$$\$$$´$´´´´$$´´´´$
´´´´´´´´´$´´$.| $$./..$$´´$$´´´´´´´´´´$$
´´´´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´´´$´´´´ ´´´´´$$$
´´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ $

_________________________________________________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
_______________$$$___________________$$$______$$$
_____________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$_
___________$$$___$$$_______________$$$___$$$$$$__
_________$$$___$$$___________________$$$_________
_________$$$___$$$___________$$$_______$$$_______
_________$$$___$$$_____________$$$_______$$$_____
_________$$$___$$$_______________$$$_____$$$_____
_______$$$$$_____$$$_____________$$$_____$$$_____
_____$$$___$$$_____$$$_________$$$_____$$$_______
___$$$_______$$$______$$$$$$$$$______$$$_________
_$$$___________$$$_________________$$$___________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ _________________________________________________

```````````````````````````````````````§§
````````````````§§§§§§§§§§§``````````§ §
``````````````§§§`````````§§§``````§§
````````````§§§````````````§§§``§§
```````````§§```§§§§§§§§§§```§§§
`````````§§§```§§§```````§§
````````§§§```§§§`````````§§
````````§§```§§§``````§§```§§
```````§§§```§§§```````§§```§§
``````§§§````§§§```````§§§``§§
`````§§§§`````§§§``````§§§``§§
````§§`§``````§§§````§§§```§§
```§§``§§``````§§§§§§§````§§
``§§````§§§``````````````§§
`§§```````§§§``````````§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

____________________$__
__________$$$$§§§$$$____
_______$$§_______________
______$$§____$$$$$$______
______$$$__$$$$$$$$$$_____
____§__$$$__§$$____$$§______
___$§___$$___$_____$$§____
__$§_____$$______ $$§§_____
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$______

_______________$$$$$$$$$$$$$____________ _____
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ _____
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _____
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ _____
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$____
_____
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$____ _____
_______$$$$````1111111111111````$$$$____ _____
________$$``1111111111111111111``$$_____ _____
_________$_111111111111111111111_$______ _____
____________1111111111111111111_________ _____
______________1111111111111111__________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
_____________________11_________________ _____


╔╗ ╔╗
║║ ║║╔═╦╦╦═╗
║║ ║╚╣║║║║╩╣
╚╝ ╚═╩═╩═╩═╝
╔═╦╦══╦══╦╗╔╦══╦� �═╗╔╗
║║║║╔╗║╔╗║║║╠╗╔╣� �╗║║║
║║║║╚╝║╚╝╣║║║║║║� �║║╚╝
║║║║╔╗║╔╗║╚╝║║║║� �╝║╔╗
╚╩═╩╝╚╩╝╚╩══╝╚╝╚� �═╝╚╝

Amegakure
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____ Làng Mưa
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____

Takigakure
________0_____0_________
________0_____0_________
________0_____0_________ Làng Thác Nước
________0_____0_________
_____0__0_____0__0______
______0_________0_______
_______0_______0________
_________0___0_________

Kusagakure
_______0_____0_____0____
_____0_0___0_0___0_0____
____0__0__0__0__0__0____Làng Cỏ
___0___0_0___0_0___0____
__0____00____00____0____
_0_________________0____

Kirigakure
_________0________0_____
________0________0______ Làng Sương Mù
______0________0________
_____0________0_________
__________0_______0_____
_________0_______0______
_______0_______0________
______0_______0_________

Sunagakure
______0_0_0_0_0_0_______
________________________
______0_0_0_0_0_0_______ Làng Cát
______0_________0_______
________0_____0_________
________0_____0_________
_______0_______0________
______0_________0_______
______0_0_0_0_0_0_______

Otogakure
____________00___________
____________0_0__0_______
____________0__00________ Làng Âm Thanh
____________0____________
____________0____________
____________0____________
___________00____________
______00_000_____________
_____00_0_00_____________
______00_00______________

Konohagakure
__________0__0__________
________0________0____0__
_______0____0_0____0_____
______0___0_____0________ Làng Lá
____0_0____0_____0_______
__0____0________0________
0__0__0__0__0_0__________


------------------------------o
------------------------------oo
-----------------------------oo
----------------------------oo
--------------------------ooo
------------------------oooo
---------------------ooooo
-------------------ooooo
----------------ooooo
------------oooooo
----------ooooo
-------ooooo-------oooooo
-----ooooo-------oooooooooo
----ooooo-----oooo-------oooo
---ooooo-----oooo---------oooo
---ooooo------ooo---------ooooo
---ooooo--------ooo--------ooooo---o
----oooooo----------------ooooo----oo
------ooooooo----------ooooo------oo
--------------oooooooooo--------ooo
------------------------------ooooo
--------------------------oooooo
-----------------------oooooo
-------------------oooooo
----------------ooooo
--------------oooo
------------oooo
-----------ooo
----------ooo
---------ooo
--------oo
--------oo
--------o

______________________§§§__________§_§_______ _________
____________§§_________§_§________§§__§____ ____________
____________§_§§_______§__§_____§§____§___ _____________
____________§___§§§____§___§__§§_____§___ ______________
____________§_____§§§_§____§_§§______§___ ___§§_________
_____________§_______§§_____§________§__§§� �§_§_________
_____________§_______________________§§§_____� �_________
_____________§______________________________§___ _______
___§§§§§§_____§____________________________ _§__________
____§______§§§_____________________________§_ __________
____§§_____________________________________§§� �_________
_____§________________________________________§� �§§_____
______§_________________________________________� �§_____
_______§_______________________________________§ _______
_______§§____________________§_______________§ §________
_______§_____________§§§§§§§§§__________ _____§_________
______§_____________§§§§§§§§§§§_______ §_______§§_______
____§§____________§§§§§§§§§§§§§§__ ______________§§_____
___§_____________§§§§§§____§§§§§§___� �___§_________§§___
__§_____________§§§§§______§§§§§§____� �__§§__________§__
§§_____________§§§§__§______§§§§§§§_ _§§__§________§§___
§_____________§§§§__§§______§§§§§§§_ _§§§_§§___§§§§_____
______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§ __§§§_§§__§________
_____________§§§___§§§_____§§§§§§§§� �§_§§§§§§§__§______ _
_____________§§____§§§____§§§§§§§§§_ §§§§§§§§§___§_____ _
§§§__________§_____§§§§_§§§§§§______ __§__§§§§§___§_____
___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_______ ______§§§§§__§§____
____§_______§§§§___§_§§§§§__§________� �____§§§§§§§§§§§
___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§ §§________§__§§§§§§ §
___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§ _________§_§§_§§§§§
__§____§____§§§§§§§§§§_________§§___ ___§§§§§_§§__§§§§ §§
_§_____§____§§§§§§§§§__________§______ §_____§§§__§__§§§
_§____§§____§§§§§§§§§_________________ ______§§§__§_____
§______§____§§§§§§§§§§§§§__________ __________§§§_§_____
___§§§§_____§§§§§§_______§_____________ _§§_§§§_§§______
______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________ ________§§_§§_____
______§_§§__§§§§§_§§_§§_§____________ _________§§_§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§___________ ______§§§____§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________ ________§____§____
______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_ ____§§§________§__§___
______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§ §_________§§§_§§§__
______§_§___§_§_§___________§_____§___§§� �_____§§__§§§§§
________§__§§____§______________§§__§§__§ _____§§§_§§§§§
__________§____§_§§____________§§__§___§__ ____§_§§_§§§§
_________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§ _______§__§§§_§§
_________§_______§_§__________§_§___§_______ _§§__§§§___
_________________§§§_________§_§__§§_______ __§§__§§§§__
_________________§_§§_§_____§_§_§§________ ___§§_§§§§§__
__________________§§§§§_____§§§§_____§__ ____§§§§§§§§§__
___________________§§§____________§§§______� �§§§§§§§§§§_
____________________§§§__§________________§§ §§§§§§§§§§§
_____________________§§§_§_______________§§� �§§§§§§§§§§§
______________________§_§§______________§§§� �§§§§§§§§§§§
________________________§§§____________§§§§ §§§§§§§§§§§§
__________________________§§§§________§§§§ §§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§__§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§


_____________$$$$$$$$$$$$_____________________
________$_____$$$$$$$$$$$$$$$_________________
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
_________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
__________$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
__________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$__$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_________$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$___________$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$___$___________$_$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$___________$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$____$___________$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$_$$$$______________$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____________$_$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$__________$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_________$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$_______$_$$$$$$$$$$$
___$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$_$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$__________________$$$$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$
____$$$$_$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__________$$___$$_______$$$$$$
____$$_$$$$$$$$$__________$$$$$$________$$$$$$
___$$__$$_$$_$$$_____________$__________$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_
______$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$__________$$$$$__
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_______$$$$$$__
______$$$$$$$$$$______________$$_____$$$$$$___
______$_$$$$$_$$_____________________$$$$_____
_____$__$$$$$_$$____________________$$$$$$____
_____$__$$$$$_$$$__________________$$$$$______
________$$$$$__$$$________________$$__$$______
________$_$$___$_$$$_____________$$$__$_______
_______$__$$___$___$$__________$$$$$_$________
_______$__$$________$$$______$$$_$$__$________
__________$$__________$$$$$$$$$_$$$___________
__________$$____________________$_____________


_____________________????????????????????LLLL_____ _____________
___________________LLLLL??????LLLLLLL??????LLLL___ _____________
________________LLLLLLLLLL??LLLLLLLLLLL???????LLL_ _____________
______________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL????????LL L____________
____________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL???????L LL___________
__________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL??????? LLL__________
________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL?????? ?LLL_________
_______LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL§§LLLLLLLLLLLLLL??? ???LLLL________
______LLLLLLL§§§§LLLLLLLLL§§§§§§LLLLLLLL LLLLLL?????ßLLLL_______
_____LLLLLLL§§§§§§LLLLLL§§§§§§§§§LL LLLLLLLLLLLL???ßßßLLLL______
_____LLLLLL§§§§§§§§LLLL§§§§§§§§§� �LLLLLLLLLLLLLLßßßßßßLLLLL_____
____LLLLLL§§§§§§§§§§LL§§§§§§§§§ §§§LLLLLLLLLLLLLLßßßßßßLLLL_____
____LLLLL§§§§§§§§§§§L§§§§§§§§§ §§§§§LLLLLLLLLLLLLLßßßßßLLLLL____
___LLLLL§§§§_______________________LLLLLLLLLLL LLLßßßßßLLLLL____
___LLLLL§§§_________________________LLLLLLLLLLL LLLßßßßLLLLLL___
__LLLLL§§§§_________________________LLLLLLLLLL LLLLßßßßLLLLLL___
__LLLLL§§§__________________________LLLLLLLLLLL LLLLßßßLLLLLL___
__LLLL§§§§__________________________LLLLLLLLLL LLLLLßßßLLLLLLL__
__LLLL§§§____________________________LLLLLLLLLL LLLLßßßLLLLLLL__
_LLLLL§§§__________________zzzzzzzz__LLLLLL§LL LLLLLßßߧLLLLLL__
_LLL§§§§§LLzzzz__________zz________zzLLLLL§� �LLLLLL§ßßߧ§LLLLL__
_LLL§§§§§zz____z_____________________LLLLL§� �LLLLLL§§ßߧ§§LLLL__
_LL§§§§§§_____________________________LLLL§ §LLLLLL§§ß§§§§LLLL__
_LL§§§§§§_____________________zzzzzzz_LLL§� �§LLLLLL§§__§§§LLLLL_
_LL§§§§§§__zzzzz____________zz´´´§§§zz LLL§§§LLLLL§§§___§§LLLLL_
_LL§§§§§§§_z´´§§z___________z´´´§§ §§§zLL§§§§LLLLL§§§___§§§§LLL_
_LL§§§§§§§_z´´§§§z__________´´´´§ §$§§LLL§§§§LLLLL§§____§§§§LLL_
_LL§§§§§§§__´´§$§____________´´´´§ §§§LL§§§§§LLLL§§§____§§§§§LL_
_L§§§§§§§§___´§§§____________________L L§§§§§LLLL§§§___§§§§§§§L_
_L§§§§§§§§§__________________________L§� �§§§§LLLL§§____§§§§§§§§
_L§§_§§§§§§__________________________§§� �§§§§LLL§§§___§§§§§§§§§
_L§§_§§§§§§_______ß_________________§§� �_§§§§LLL§§§__ßßߧ§§§ßßß
__§§__§§§§§______ß__________________§§__ §§§LLL§§§§_ßßßßßßßßßß
__§§__§§§§§_____-ß???_______________§ __ §§§ LLL§§§ _ßßßßßßßß
___§___§§§§_______ß??______________§___§§ §§LL§§§ßßßßßßßßßßßßß
___§___§§§§§______________________§____§§ §§LL§§§ßßßßßßßßßßßßß
___§___§§§§§___________________________§§� �§L§§§ßßßßßßßßßßßß
____§__§§§§§§_______§§§§§§§§§_____ _____§§§L§§§__ßßßßßßßß_______
________§§§§§§_______§§§§§§§_________ __§§§§§§§___ßßßßß_________
_________§§§§§§_______________________§§§ §§§§__________________
_________§§§§§§§_____________________§§§ §§§§___________________
_________§§§§§§§§§_________________§__§ §§§§§___________________
__________§§§§§§§__§§___________§§____� �§§§§____________________
___________§§§§§§____§§_______§§______§ §§§_____________________
____________§§§§§______§§§§§§§_______� �§§§______________________
_____________§§§§§___________________§§§__ _____________________
______________§§§§__________________§§§____ ____________________
_______________§§§__________________§§_______ __________________
________________§§§________________§§________ __________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§ _______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� � ___§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ___§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ _______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____ §§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§_
_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§___§ _§§_§§_§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§_____ _____§§§§§§§§§§§_§§§§_§___§§___�
�§§§§§§§§§§§§§§§________ ____§§§§§§§§§§§§___§§§_§_____§__�
�§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______§§§§§§§§§§___§§___§________§�
�§§§§§§§§§§§§§_______ _______§§§§§§§§§___§_§_§____________§
§§§§§§§§§§§§______ __________§§§§§§_____§_§__________§__§_�
�§§§§§§§§§_§§___ __________§§§_§§______§§___§_________§__�
�§§§§§§§§§§_§__ _________§§§_§§§______§_§§§_____________ _§§§§§§§§§§____
_________§§_§_§§§____§______§§___________ _§§_§§§§§§§___
________§_____§§§_________§§§§____________ §§_§§_§§_§___
______________§§§§______§§§_§§___________ __§_§___§_§___
_____________§§§§§______§___§§____________ _§_§_____§§__
_____________§§§§§_____§§___§§___________ __§_§_____§___
_____________§§_§_§___§§§___§_____________ _____________
____________§______§___§§__§§_______________ ___________
____________________§__§__§§__________________ ________§
____________________§___§§§___________________ ________§
____________________§___§_______________________ _____§§
____________________§___§_______________________ _____§§
____________________§____________________________ ____§§
____________________§____________________________ ____§§
____________________§____________________________ ____§§
____________________§____________________________ ____§§
____________________§____________________________ ____§§
____________________§____________________________ ____§§
___________________§_____________________________ ___§§§
___________________§_____________________________ ___§§§
___________________§____§_______________________ ___§§§§
____________________§§§§______________________ ____§§§§§
________________________§§______________________ __§§§§§
_________________________§_______________________ §§§§§§
_________________________§___§§§§____________ ____§§§§§§
__________________________§§§__________________ __§§§§§§
____________________________§____________________ _§§§§§
____________________________§§§________________ ___§§§§§
_______________________________§_________________ __§§§§
_______________________________§_____________§§ ____§§§§
________________________________§__________§§__ §____§§§
________________________________§_________§§___ §§____§§
________________________________§§_____§§§___ _§_§___§§§
__________________________________§§§§§______ §___§§§§§§


____¶_____
____¶¶_____
____¶¶0_____
____.¶¶00_____
_____¶¶¶00_ ____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
__ _____¶¶¶¶¶0000_____
_______.¶¶¶¶¶00000_____
________¶¶¶naruto000_ _____
________.¶¶¶¶¶0000000_______
_________¶¶¶¶¶¶0000000________
_________.¶¶¶¶¶¶0000000______
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0000_____
______ _____º¶¶¶¶¶¶ ooºº_____
_________________¶ooo_____
__________________.¶ooo_____
_______ ____________.¶ooo_____
____________________.¶ooo_____
_____________________. ¶ooo_____
______________________.¶ooo_____
_______________________.¶ooo____ __
______________________.00º__¶¶º_____
______________________00____ ¶¶0_____
_______________________00____¶00______
________________________o.. 0000________


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với Hình ký tự về naruto

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum